Ecover - H10 Oxy Deo

Profesionální řada ekologických čisticích a pracích prostředků ECOVER
Ekologické ochranné podlahové nátěry

H10 Oxy Deo

 
 
  
 

   

 

 

Aplikace:

H10 Oxy Deo je ekologický alkalický granulát na bázi aktivního kyslíku zabraňující výskytu bakterií a zápachu. Pro zvýšení účinku může být H10 Oxy Deo použit v kombinaci  s jinými alkalickými prostředky. Je vhodný pro použití na povrchu odolném zásaditým přípravkům a oxidačním činidlům jako např. nerez. Tento prostředek je určen k hygienickému čištění a bělení pracovních a krájecích desek a kuchyňského vybavení v komerčních kuchyních a potravinářském průmyslu. Je možné ho také použít na čištění a bělení podlah odolným zásaditým prostředkům.

Environmentální přínos: žádné prostředky z výrobkové řady Ecover Techno Green neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů. Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

Návod k použití:

Ruční aplikace

Připravte 0,2% roztok přidáním 16 g (1 lžíce) přípravku do 8 litrů vody  a naneste na znečištěný povrch. Nechajte roztok působit 1 až 5 minut a potom ho opláchněte vodou.

Umývání podlahy                                                                  Připravte 0,2 - 0,4% roztok přidáním 32 g (2 lžíce) přípravku do 8 litrů vody  a naneste na podlahu. Nechejte roztok působit 1 až 5 minut a potom ho opláchněte vodou.

Čištění odpadů                                                                    Na konci pracovního dne nasypte půl lžíce do odpadu a nechejte působit.

 

Technická data: 

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH při 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C

 

prášek
bílá
bez zápachu
- mPa.s při 25°C
0,90 kg/l
10,5
>100°C
dobrá

Bezpečnost:

R8: Kontakt s hořlavým materiálem může způsobit požár.
R22: Zdraví škodlivý při požití.
R41: Nebezpečí vážného poškození zraku.
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.                                                                S25: Zamezte kontaktu se zrakem.                     
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S39: Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.             

Balení:

2kg balení                                                       

Soubory ke stažení: